Ina makoce kin ataya wandakapte hece un waste kte. Wild Archaeology iyoh’piya taku nicipazopi kte kin nina iyuskinpi iyokipipi. Wild Archaeology Wicoh’an ic’ic’upi kin wikican teca hena unpi kin nina iyokipipi. Tuwe koka wayakapi kin nina iyokipi pte ye.

Waniyetu 14,000 hehanya, Wild Archaeology Wicastapi wicoh’an nina iyokipipi. Makaziti ohomini, waniyetu numpa teh’ike waecunpi unkan, taku ota Ikce wicasta otainpi skanpi.

Dr. Rudy Reimer, he Ikce wicasta, nakun Makoce owanunspe wayawawicakiye. Wicasta kin he nina ksapa. Hehan Wikoske wan Jennifer Brousseau, k’a koska wan Jacob Pratt kici tanyan waecunpi. owasena nina ksapi hena wandakapi kte ye. Makaziti ohomini ataya toked Ikce wicastapi oniya tipi kin hena wandakapi kte.