KEYA MAKOCE

Owanyanka pi Osakowin – Iyohpiya Iwohdaka pi

Serpent River, Ontario hed wacipi. Rudy, Jacob kci Jen icage hed wayakapi. Jen he tiwahe kci titokanpi. Nakun Chief Isadore Day kci wohdakapi. Iyohpiya, Sheguiandah, Manitoulin Island hed inyan wayakpapa ode iwanyakapi. Jen, Jacob kci, inyan paskusku unspeic’ic’iyapi. Rudy is Mazakoka wanji petijanjan ikoyake iyopte wayake kte, Laurentian Wayawatipi hed.

“Deced wanbdake. Oyate kin wocekiye icun pi kin han, teca pi kin hena tehinda pi kte.”

– Chief Isadore Day

Naming of the Chi-Cheemaun

 

“Omaka wikcemna kiktopanuge taku maka ohna hehanya yanke kin han, he taku waste waunyakapi kte.”

– Jenifer Brousseau

Taku ed wayakapi otonwe

Taku iyeyapi kin inyan kin aes takukasta omniciya iwohdaka pi qa taku cistina un. (atomic structure) He tanyan iwanyanka pi. Owanyanka pi tokaha kin XRF iwanyanka pi. Dr Rudy wowapi akan kage. Spectra he taku kin he wowapi akan owa pi qa taku owas owa pi. Peti janjan un pi kin nina iyokipi pi. Makoce owaunspe pi kin nina iyokipi pi.

Wahinkpe Yuksapi – Inyan Un Taku Kagapi 

Ehana Ikce Wicasta pi kin tokedked wapapi kaga pi hen nakun taku un pi hen? Tuwe Ontario waziyata hetkiya omani un pi kin han (Canadian Shield) owasina inyan suta iyeya pi, secece.

“Deced icunpikin han, waste sni ecami.” Owanyankapi osakowin ed etuwan pi.”

– Jacob Pratt

Ahana kin Wakantuya qa Kutkiya Yapi Kin

Caga tanka kin maka kin kutkiya patan iyeye. Nakun mini wana tokca. Paha tanka wan takunkun sdodye, tuweda sdodyesni hena.